Verktyg för lönsammare e-handel

Personuppgiftspolicy

Detta är en redogörelse för behandling av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Definitioner

Med Personuppgiftsansvarig avses;
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Med Personuppgiftsbiträde avses;
En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Med Personuppgifter avses;
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad registrerad) varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Med Behandling av Personuppgifter avses;
Den åtgärd eller kombination av åtgärder kopplade till Personuppgifter, oavsett om de sker på automatisk väg eller inte, via t.ex. insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanföring, begränsning, radering eller förstöring.

Med Tredje Part avses;
En fysisk eller juridisk person som inte är den registrerade, den Personuppgiftsansvarige eller de personer under Personuppgiftsbiträdes direkta ansvar som är behöriga att behandla personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Optento Group f:a
Organisationsnummer:   570322-0094
Adress: Finntorpsvägen 10,131 36 NACKA
telefonnummer:0762-351090
e-post: [email protected]

Kontaktuppgifter gällande dataskyddsfrågor

Pär Gester
Telefonnummer: 0762-351090
E-post: [email protected]

Den registrerade rekommenderas att kontakta ovan nämnda kontaktperson i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och i situationer som gäller utövandet av sina personliga rättigheter.

Grund och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är:

 • Den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter

 • Avtalsförhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige

 • Uppfyllandet av den personuppgiftansvariges rättsliga förpliktelser

 • Den personuppgiftsansvaries eller tredje parts berättigade intresse

 • Skydd av vitala intressen

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är upprätthållande av kundrelationer och partnerskap, marknadsföring och uppfyllande av avtalsförpliktelser

Personuppgifter som behandlas

Den personuppgiftsanasvarige samlar endast in de personuppgifter från den registrerade som är relevanta och nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Följande uppgifter behandlas om registrerade:

 • Namn
 • Position
 • Adress, arbetsplats
 • e-post
 • Telefonnummer
 • Produkt- och teknikintresse
 • Samtycken
 • Köphistorik

Vi lagrar inte personummer eller födelsedata.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående, om inte lagen föreskriver en skyldighet att göra detta. Uppgifter kan således undantagsvis lämnas ut till myndigheter om lagen kräver det.

Skydd av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett sätt som syftar till att garantera personuppgifternas ändamålsenliga säkerhet, inklusive skydd mot otillåten behandling och oavsiktligt försvinnande, förstörande eller skada.

Den personuppgiftsansvarige använder lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att säkerställa detta syfte, inbegripet användning av brandväggar, krypteringsteknik och säkra utrymmen för utrustning, lämplig åtkomstkontroll, noggrann hantering av användarnamnen för informationssystem samt vägledning av personal som deltar i behandlingen av personuppgifterna.

Uppgifternas lagringstid

Den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna i tre år. Efter denna period raderar eller anonymiserar den personuppgiftsansvarige uppgifterna inom sex månader i enlighet med sina raderingsprocesser. Den personuppgiftsansvarige kan vara skyldig att behandla vissa av de personuppgifter som finns i registret under en längre tid än vad som anges ovan för att uppfylla lagstiftning eller myndighetskrav.

Profilering

Behandling av personuppgifter innefattar profilering. Med Profilering avses automatiserad behandling av personuppgifter, där vissa personliga egenskaper hos den registrerade bedöms med hjälp av uppgifterna.

Profilering används för att rikta relevant, yrkesmässig information till den registrerade.

Den registrerades rättigheter

Rätt att få tillgång till personuppgifter

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse på om dennes personuppgifter behandlas och, om de behandlas, rätt att få en kopia av sina personuppgifter.

Rätt att rätta uppgifter

Den registrerade har rätt att begära att ofullständiga och felaktiga personuppgifter som rör denne rättas. Den registrerade har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter genom att skicka in de nödvändiga tilläggsuppgifterna.

Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter. Detta gäller bland annat när personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlats in, eller när personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller om den registrerade återkallat det samtycke som behandlingen grundas på.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begära begränsning av behandlingen av sina personuppgifter bland annat om den registrerade invänder mot korrektheten av uppgifterna eller anser att behandlingen strider mot lag.

Rätt att göra invändningar

Den registrerade har rätt att invända mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring har den registrerade alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för sådan marknadsföring, inklusive profilering av sådan direkt marknadsföring.

Rätt att inte bli föremål för automatiserade beslut

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett sådant beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling, såsom profilering, och som har rättsverkningar eller liknande märkbar effekt på den registrerade.

Det ovan nämnda tillämpas inte om beslutet är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om det grundar sig på den registrerades uttryckliga medgivande.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen utan att det påverkar lagenligheten av den behandling som tidigare utförts med stöd av samtycket.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör denne, samt de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat in. Personuppgifterna ska lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Den registrerade har vidare rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Den nationella tillsynsmyndigheten för frågor som rör personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade har rätt att överlåta sitt ärende till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av dennes personuppgifter bryter mot gällande lagstiftning.

Ändring av integritetspolicyn

Den personuppgiftsansvarige utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och kan därför behöva uppdatera och ändra sina integritetspolicyer efter behov. Ändringarna kan även baseras på förändringar i dataskyddslagstiftningen.

Om ändringarna inkluderar nya ändamål för behandlingen av personuppgifter, eller policyn på annat sätt ändras avsevärt, meddelar den personuppgiftsansvarige om ändringarna i förväg och begär vid behov samtycke av de registrerade.